pass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pass.

Từ điển Anh Việt

 • pass

  /pɑ:s/

  * nội động từ

  đi, đi lên; đi qua, đi ngang qua

  to pass down the street: đi xuống phố

  to pass along a wall: đi dọc theo bức tường

  to pass across a road: đi ngang qua đường

  to pass over a bridge: đi qua cầu

  pass along!: đi lên!, đi đi!

  (nghĩa bóng) trải qua

  to pass through many hardships: trải qua nhiều khó khăn gian khổ

  chuyển qua, truyền, trao, đưa

  to pass from mouth to mouth: truyền từ miệng người này sang miệng người khác

  (+ into) chuyển qua, chuyển sang, biến thành, trở thành, đổi thành

  when Spring passes into Summer: câu đó đã trở thành tục ngữ

  qua đi, biến đi, mất đi; chết

  his fit of anger will soon: cơn giận của hắn rồi sẽ qua đi ngay

  to pass hence; to pass from among us: đã chết, đã từ trần

  trôi đi, trôi qua

  time passes rapidly: thời gian trôi nhanh

  được thông qua, được chấp nhận

  the bill is sure to pass: bản dự luật chắc chắn sẽ được thông qua

  these theories will not pass now: những lý thuyết đó sẽ không được chấp nhận nữa

  thi đỗ

  xảy ra, được làm, được nói đến

  I could not hear what was passing: tôi không nghe thấy những gì người ta nói đến

  bị bỏ qua, bị lờ đi; qua đi không ai hay biết

  I can't let it pass: tôi không thể nào để cho câu chuyện đó bị bỏ qua được

  (+ over, by) bỏ qua, lờ đi

  to pass over someone's mistakes: bỏ qua lỗi của ai

  (đánh bài) bỏ lượt, bỏ bài

  (pháp lý) được tuyên án

  the verdict passed for the plaintiff: bản án được tuyên bố cho bên nguyên thắng

  (+ upon) xét xử, tuyên án

  lưu hành, tiêu được (tiền)

  this coin will not pass: đồng tiền này không tiêu được

  (thể dục,thể thao) đâm, tấn công (đấu kiếm)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi ngoài, đi tiêu

  * ngoại động từ

  qua, đi qua, đi ngang qua, vượt qua

  to pass the frontier: vượt qua biên giới

  to pass a mountain range: vượt qua dãy núi

  quá, vượt quá, hơn hẳn

  he has passed fifty: ông ta đã hơn (ngoài) năm mươi

  to pass someone's comprehension: vượt quá sự biểu biết của ai

  thông qua, được đem qua thông qua

  to pass a bill: thông qua một bản dự luật

  the bill must pass the parliament: bản dự luật phải được đem thông qua ở nghị viện

  qua được, đạt tiêu chuẩn qua (kỳ thi, cuộc thử thách...)

  to pass the examination: qua được kỳ thi, thi đỗ

  to pass muster: được cho là được, được công nhận là xứng đáng

  duyệt

  to pass troops: duyệt binh

  đưa qua, chuyển qua, truyền tay, trao

  to pass one's hand over one's face: đưa tay vuốt mặt

  (thể dục,thể thao) chuyền (bóng...)

  cho lưu hành, đem tiêu (tiền giả...)

  phát biểu, nói ra, đưa ra (ý kiến...); tuyên (án...)

  to pass remarks upon somebody: phát biểu những ý kiến nhận xét về ai

  to pass a sentence: tuyên án

  hứa (lời...)

  to pass one's word: hứa chắc, đoan chắc

  to pass away

  trôi qua, đi qua, đi mất

  chết, qua đời

  to pass by

  đi qua, đi ngang qua

  bỏ qua, lờ đi, nhắm mắt bỏ qua, làm ngơ

  to pass for

  được coi là; có tiếng là

  to pass for a scholar: được coi là một học giả

  to pass in

  chết ((cũng) to pass one's checks)

  to pass off

  mất đi, biến mất (cảm giác...)

  diễn ra, được thực hiện, được hoàn thành

  the whole thing passed off without a hitch: mọi việc diễn ra không có gì trắc trở

  đem tiêu trót lọt (tiền giả...); gian dối tống ấn (cho ai cái gì...)

  he passed it off upon her for a Rubens: hắn gian dối tống ấn cho bà ta một bức tranh mạo là của Ru-ben

  to pass oneself off: mạo nhận là

  he passes himself off as a doctor: nó mạo nhận là một bác sĩ

  đánh lạc, sự chú ý, làm cho không chú ý (cái gì)

  to pass on

  đi tiếp

  to pass out

  (thực vật học) chết, qua đời

  (thông tục) say không biết trời đất gì

  mê đi, bất tỉnh

  to pass over

  băng qua

  chết

  làm lơ đi, bỏ qua

  to pass it over in silence: làm lơ đi

  to pass round

  chuyền tay, chuyền theo vòng

  đi vòng quanh

  cuộn tròn

  to pass a rope round a cask: cuộn cái dây thừng quanh thúng

  to pass through

  đi qua

  trải qua, kinh qua

  to pass up

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) từ chối, từ bỏ, khước từ

  to pass water

  đái

  * danh từ

  sự thi đỗ; sự trúng tuyển hạng thứ (ở trường đại học)

  hoàn cảnh gay go, tình thế gay go

  things have come to a pass: sự việc đi đến chỗ gay go

  giấy phép, giấy thông hành; giấy đi xe lửa không mất tiền; giấy vào cửa không mất tiền ((cũng) free pass); thẻ ra vào (triển lãm...); vé mời (xem hát...)

  (thể dục,thể thao) sự chuyền bóng (bóng đá); cú đâm, cú tấn công (đấu kiếm)

  trò gian dối, trò bài tây

  sự đưa tay qua (làm thôi miên...)

  to bring to pass

  (xem) bring

  to come to pass

  xảy ra

  to make a pass at somebody

  (từ lóng) tán tỉnh gỡ gạc ai, gạ gẫm ai

  * danh từ

  đèo, hẽm núi

  (quân sự) con đường độc đạo, vị trí cửa ngõ (để tiến vào một nước)

  (hàng hải) eo biển tàu bè qua lại được

  cửa thông cho cá vào đăng

  (kỹ thuật) khuôn cán, rãnh cán

  to sell the pass

  (nghĩa bóng) phản bội một cuộc đấu tranh

 • pass

  vượt qua

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pass

  (military) a written leave of absence

  he had a pass for three days

  (American football) a play that involves one player throwing the ball to a teammate

  the coach sent in a passing play on third and long

  Synonyms: passing play, passing game, passing

  the location in a range of mountains of a geological formation that is lower than the surrounding peaks

  we got through the pass before it started to snow

  Synonyms: mountain pass, notch

  any authorization to pass or go somewhere

  the pass to visit had a strict time limit

  Synonyms: passport

  a document indicating permission to do something without restrictions

  the media representatives had special passes

  Synonyms: laissez passer

  a flight or run by an aircraft over a target

  the plane turned to make a second pass

  a bad or difficult situation or state of affairs

  Synonyms: strait, straits

  a difficult juncture

  a pretty pass

  matters came to a head yesterday

  Synonyms: head, straits

  one complete cycle of operations (as by a computer)

  it was not possible to complete the computation in a single pass

  a permit to enter or leave a military installation

  he had to show his pass in order to get out

  Synonyms: liberty chit

  a complimentary ticket

  the star got passes for his family

  (sports) the act of throwing the ball to another member of your team

  the pass was fumbled

  Synonyms: toss, flip

  go across or through

  We passed the point where the police car had parked

  A terrible thought went through his mind

  Synonyms: go through, go across

  place into the hands or custody of

  hand me the spoon, please

  Turn the files over to me, please

  He turned over the prisoner to his lawyers

  Synonyms: hand, reach, pass on, turn over, give

  travel past

  The sports car passed all the trucks

  Synonyms: overtake, overhaul

  go unchallenged; be approved

  The bill cleared the House

  Synonyms: clear

  go successfully through a test or a selection process

  She passed the new Jersey Bar Exam and can practice law now

  Synonyms: make it

  Antonyms: fail

  accept or judge as acceptable

  The teacher passed the student although he was weak

  Antonyms: fail

  allow to go without comment or censure

  the insult passed as if unnoticed

  transfer to another; of rights or property

  Our house passed under his official control

  throw (a ball) to another player

  Smith passed

  cause to pass

  She passed around the plates

  Synonyms: make pass

  Similar:

  base on balls: (baseball) an advance to first base by a batter who receives four balls

  he worked the pitcher for a base on balls

  Synonyms: walk

  bye: you advance to the next round in a tournament without playing an opponent

  he had a bye in the first round

  crack: a usually brief attempt

  he took a crack at it

  I gave it a whirl

  Synonyms: fling, go, whirl, offer

  passing: success in satisfying a test or requirement

  his future depended on his passing that test

  he got a pass in introductory chemistry

  Synonyms: qualifying

  Antonyms: failing

  pas: (ballet) a step in dancing (especially in classical ballet)

  travel by: move past

  A black limousine passed by when she looked out the window

  He passed his professor in the hall

  One line of soldiers surpassed the other

  Synonyms: pass by, surpass, go past, go by

  legislate: make laws, bills, etc. or bring into effect by legislation

  They passed the amendment

  We cannot legislate how people spend their free time

  elapse: pass by

  three years elapsed

  Synonyms: lapse, slip by, glide by, slip away, go by, slide by, go along

  run: stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point

  Service runs all the way to Cranbury

  His knowledge doesn't go very far

  My memory extends back to my fourth year of life

  The facts extend beyond a consideration of her personal assets

  Synonyms: go, lead, extend

  happen: come to pass

  What is happening?

  The meeting took place off without an incidence

  Nothing occurred that seemed important

  Synonyms: hap, go on, pass off, occur, fall out, come about, take place

  spend: pass time in a specific way

  how are you spending your summer vacation?

  guide: pass over, across, or through

  He ran his eyes over her body

  She ran her fingers along the carved figurine

  He drew her hair through his fingers

  Synonyms: run, draw

  communicate: transmit information

  Please communicate this message to all employees

  pass along the good news

  Synonyms: pass on, pass along, put across

  evanesce: disappear gradually

  The pain eventually passed off

  Synonyms: fade, blow over, pass off, fleet

  exceed: be superior or better than some standard

  She exceeded our expectations

  She topped her performance of last year

  Synonyms: transcend, overstep, go past, top

  sink: pass into a specified state or condition

  He sank into nirvana

  Synonyms: lapse

  fall: be inherited by

  The estate fell to my sister

  The land returned to the family

  The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead

  Synonyms: return, devolve

  authorize: grant authorization or clearance for

  Clear the manuscript for publication

  The rock star never authorized this slanderous biography

  Synonyms: authorise, clear

  die: pass from physical life and lose all bodily attributes and functions necessary to sustain life

  She died from cancer

  The children perished in the fire

  The patient went peacefully

  The old guy kicked the bucket at the age of 102

  Synonyms: decease, perish, go, exit, pass away, expire, kick the bucket, cash in one's chips, buy the farm, conk, give-up the ghost, drop dead, pop off, choke, croak, snuff it

  Antonyms: be born

  excrete: eliminate from the body

  Pass a kidney stone

  Synonyms: egest, eliminate

  passing: of advancing the ball by throwing it

  a team with a good passing attack

  a pass play

  Antonyms: running