go on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go on.

Từ điển Anh Việt

 • go on

  đi tiếp, tiếp tục, làm tiếp

  go on!: cứ làm tiếp đi!

  to go on with one's work: tiếp tục làm công việc của mình

  it will go on raining: trời còn mưa nữa

  we go on to the next item of the agenda: chúng ta tiếp tục qua mục sau của chương trình nghị sự

  trôi qua (thời gian)

  xảy ra, diễn ra, tiếp diễn

  ra (sân khấu) (diễn viên)

  cư xử, ăn ở (một cách đáng chê trách)

  căn cứ, dựa vào

  what evidence are you going on?: anh dựa vào chứng cớ nào?

  vừa

  the lid won't go on [the pot]: vung đậy không vừa

  these shoes are not going on [my feet]: đôi giày này không vừa chân tôi

  to be going on for

  gần tới, xấp xỉ

  it is going on for lunch-time: gần đến giờ ăn trưa rồi

  to be going on for fifty: gần năm mươi tuổi

  to go on at

  chửi mắng, mắng nhiếc

  to go on at somebody: mắng nhiếc ai

  go on with you!

  (thông tục) đừng có nói vớ vẩn!

Từ điển Anh Anh - Wordnet