god nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

god nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm god giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của god.

Từ điển Anh Việt

 • god

  /gɔd/

  * danh từ

  thần

  the god of wine: thần rượu

  a feast for the gods: một bữa tiệc ngon và quý (như của thần tiên)

  (God) Chúa, trời, thượng đế

  to pray to God

  cầu Chúa, cầu trời

  God knows!

  có trời biết! (không ai biết)

  my God!; good God!

  trời! (tỏ ý ngạc nhiên);

  thank God!

  lạy Chúa! nhờ Chúa!;

  God willing

  nếu trời phù hộ

  for God's sake

  vì Chúa

  by God

  có Chúa biết (để khẳng định lời thề)

  God's book

  kinh thánh

  người được tôn sùng; người có ảnh hưởng lớn; vật được chú ý nhiều

  to make a god of somebody: sùng bái ai, coi ai như thánh như thần

  (the god) (sân khấu) những người xem hạng chuồng gà (trên gác thượng)

  * động từ

  tôn làm thần thánh

  làm ra vẻ thần thánh ((cũng) to god it)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • god

  the supernatural being conceived as the perfect and omnipotent and omniscient originator and ruler of the universe; the object of worship in monotheistic religions

  Synonyms: Supreme Being

  a man of such superior qualities that he seems like a deity to other people

  he was a god among men

  Similar:

  deity: any supernatural being worshipped as controlling some part of the world or some aspect of life or who is the personification of a force

  Synonyms: divinity, immortal

  idol: a material effigy that is worshipped

  thou shalt not make unto thee any graven image

  money was his god

  Synonyms: graven image