godel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

godel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm godel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của godel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • godel

    United States mathematician (born in Austria) who is remembered principally for demonstrating the limitations of axiomatic systems (1906-1978)

    Synonyms: Kurt Godel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).