Từ điển Anh Việt | Tra từ Anh Việt online

Từ điển Anh Việt online giúp tra từ Tiếng Anh nhanh chóng, dịch sang nghĩa Tiếng Việt và ý nghĩa chuyên ngành, cách dùng từ và các ví dụ trong câu. Nghe cách phát âm của người bản ngữ. Từ đồng nghĩa và trái nghĩa trong Tiếng Anh.

Giới thiệu về Từ điển Anh Việt online

  • Tra từ Anh Việt nhanh chóng, chính xác với kho từ vựng phong phú:

    • 345,000 từ Anh Việt
    • 87,000 từ Anh Anh
  • Giải thích ý nghĩa rõ ràng, chi tiết, có các câu ví dụ để minh họa.
  • Bên cạnh nghĩa Tiếng Việt, nhiều từ có kèm theo giải thích bằng Tiếng Anh để bạn hiểu thêm về từ đó.
  • Ý nghĩa của từ trong các chuyên ngành khác nhau.
  • Từ đồng nghĩa, trái nghĩa.
  • Nghe phát âm với nhiều giọng nói khác nhau của người bản xứ.