idol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idol.

Từ điển Anh Việt

 • idol

  /'aidl/

  * danh từ

  tượng thần, thần tượng

  (nghĩa bóng) thần tượng, người được sùng bái, vật được tôn sùng

  ma quỷ

  (triết học) quan niệm sai lầm ((cũng) idolum)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • idol

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thần tượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • idol

  a material effigy that is worshipped

  thou shalt not make unto thee any graven image

  money was his god

  Synonyms: graven image, god

  someone who is adored blindly and excessively

  Synonyms: matinee idol

  Similar:

  paragon: an ideal instance; a perfect embodiment of a concept

  Synonyms: perfection, beau ideal