progress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

progress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm progress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của progress.

Từ điển Anh Việt

 • progress

  /progress/

  * danh từ

  sự tiến tới, sự tiến bộ; sự tiến triển, sự phát triển

  to make much progress in one's studies: tiến bộ nhiều trong học tập

  the progress of science: sự tiến triển của khoa học

  sự tiến hành

  in progress: đang xúc tiến, đang tiến hành

  work is now in progress: công việc đáng được tiến hành

  (từ cổ,nghĩa cổ) cuộc kinh lý

  royal progress: cuộc tuần du

  * nội động từ

  tiến tới; tiến bộ; tiến triển, phát triển

  to progress with one's studies: học hành tiến bộ

  industry is progressing: công nghiệp đang phát triển

  tiến hành

  work is progressing: công việc đang tiến hành

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • progress

  * kinh tế

  sự tiến bộ

  tiến độ

  * kỹ thuật

  sự tiến bộ

  sự tiến triển

  tiến độ

  điện lạnh:

  sự diễn tiến

  xây dựng:

  tiến lên

Từ điển Anh Anh - Wordnet