get along nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

get along nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm get along giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của get along.

Từ điển Anh Việt

 • get along

  sống, làm ăn, xoay sở

  to get along without any help: không có sự giúp đỡ cũng vẫn xoay xở được

  tiến bộ

  how are you getting along with your English?: anh học tiếng Anh tiến bộ ra sao rồi?

  (thông tục) hoà thuận với nhau; ăn cánh với nhau

  they get along very well: chúng rất hoà thuận với nhau

  chở đi, đem đi, mang đi

  to get somebody along to the hospital: mang ai vào nhà thương

  (thông tục) đi đi, cút đi

  get along with you!: cút đi! tầm bậy!

Từ điển Anh Anh - Wordnet