get rid of nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

get rid of nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm get rid of giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của get rid of.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • get rid of

  dispose of

  Get rid of these old shoes!

  The company got rid of all the dead wood

  Synonyms: remove

  Similar:

  extinguish: terminate, end, or take out

  Let's eliminate the course on Akkadian hieroglyphics

  Socialism extinguished these archaic customs

  eliminate my debts

  Synonyms: eliminate, do away with

  abolish: do away with

  Slavery was abolished in the mid-19th century in America and in Russia

  Antonyms: establish

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).