remove nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

remove nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm remove giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của remove.

Từ điển Anh Việt

 • remove

  /ri'mu:v/

  * danh từ

  món ăn tiếp theo (sau một món khác)

  sự lên lớp

  examination for the remove: kỳ thi lên lớp

  not to get one's remove: không được lên lớp

  lớp chuyển tiếp (trong một số trường ở Anh)

  khoảng cách, sự khác biệt

  to be many removes from the carefree days of one's youth: khác biệt rất xa những ngày vô tư lự của tuổi thanh xuân

  * ngoại động từ

  dời đi, di chuyển, dọn, cất dọn

  to remove a machine: chuyển một cái máy (ra chỗ khác)

  to remove mountains: (nghĩa bóng) dời non lấp biển, làm những việc phi thường

  bỏ ra, tháo ra

  to remove one's hat: bỏ mũ ra

  to remove a tyre: tháo lốp xe

  cách chức, đuổi

  to remove an afficial: cách chức một viên chức

  lấy ra, đưa ra, rút ra...

  to remove a boy from school: xin rút một học sinh ra khỏi trường

  tẩy trừ (tham nhũng...), tẩy, xoá bỏ, loại bỏ

  to remove grease stains: tẩy vết mỡ

  to remove someone's name from a list: xoá bỏ tên ai trong danh sách

  giết, thủ tiêu, khử đi

  làm hết (đau đớn), xua đuổi sạch (sự sợ hãi, mối nghi ngờ...)

  bóc (niêm phong)

  (y học) cắt bỏ

  (y học) tháo (băng)

  * nội động từ

  dời đi xa, đi ra, tránh ra xa

  they shall never remove from here: họ nhất định không bao giờ rời khỏi chốn này đâu

  dọn nhà, đổi chỗ ở

  to remove to a new house: dọn nhà đến một căn nhà mới

 • remove

  bỏ đi, khử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • remove

  * kinh tế

  cách thức

  đuổi

  sa thải

  thải hồi

  * kỹ thuật

  bỏ

  dẹp

  di chuyển

  gỡ bỏ

  khử

  lấy đi

  loại bỏ

  phá hủy

  tháo

  tháo dỡ

  xóa bỏ

  hóa học & vật liệu:

  tháo đi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • remove

  degree of figurative distance or separation;

  just one remove from madness" or "it imitates at many removes a Shakespearean tragedy

  remove something concrete, as by lifting, pushing, or taking off, or remove something abstract

  remove a threat

  remove a wrapper

  Remove the dirty dishes from the table

  take the gun from your pocket

  This machine withdraws heat from the environment

  Synonyms: take, take away, withdraw

  remove from a position or an office

  shift the position or location of, as for business, legal, educational, or military purposes

  He removed his children to the countryside

  Remove the troops to the forest surrounding the city

  remove a case to another court

  Synonyms: transfer

  get rid of something abstract

  The death of her mother removed the last obstacle to their marriage

  God takes away your sins

  Synonyms: take away

  Similar:

  get rid of: dispose of

  Get rid of these old shoes!

  The company got rid of all the dead wood

  take out: cause to leave

  The teacher took the children out of the classroom

  Synonyms: move out

  absent: go away or leave

  He absented himself

  murder: kill intentionally and with premeditation

  The mafia boss ordered his enemies murdered

  Synonyms: slay, hit, dispatch, bump off, off, polish off