getup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

getup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm getup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của getup.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • getup

    Similar:

    outfit: a set of clothing (with accessories)

    his getup was exceedingly elegant

    Synonyms: rig, turnout

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).