outfit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

outfit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm outfit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của outfit.

Từ điển Anh Việt

 • outfit

  /'autfit/

  * danh từ

  đồ trang bị, quần áo giày mũ...; bộ đồ nghề

  carpenter's outfit: bộ đồ nghề thợ mộc

  sự trang bị đầy đủ (để đi đâu...)

  (thông tục) tổ, đội (thợ...)

  (quân sự) đơn vị

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hãnh kinh doanh

  * ngoại động từ

  cung cấp, trang bị

 • outfit

  (máy tính) thiết bị, dụng cụ, vật dụng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • outfit

  * kinh tế

  bộ quần áo giày mũ

  đồ nghề

  đồ trang bị

  * kỹ thuật

  bộ đồ nghề

  bộ dụng cụ

  điều chỉnh cho vừa

  dụng cụ

  lắp

  máy móc

  thiết bị

  cơ khí & công trình:

  đồ dùng

  thiết bị dụng cụ

  toán & tin:

  vật dụng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • outfit

  any cohesive unit such as a military company

  a set of clothing (with accessories)

  his getup was exceedingly elegant

  Synonyms: getup, rig, turnout

  Similar:

  kit: gear consisting of a set of articles or tools for a specified purpose

  equip: provide with (something) usually for a specific purpose

  The expedition was equipped with proper clothing, food, and other necessities

  Synonyms: fit, fit out