get abroad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

get abroad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm get abroad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của get abroad.

Từ điển Anh Việt

  • get abroad

    lan truyền, truyền đi (tin đồn)