get around nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

get around nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm get around giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của get around.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • get around

  move around; move from place to place

  How does she get around without a car?

  Synonyms: get about

  Similar:

  break: be released or become known; of news

  News of her death broke in the morning

  Synonyms: get out

  bypass: avoid something unpleasant or laborious

  You cannot bypass these rules!

  Synonyms: short-circuit, go around

  swing: be a social swinger; socialize a lot

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).