getable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

getable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm getable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của getable.

Từ điển Anh Việt

  • getable

    xem get

Từ điển Anh Anh - Wordnet