get at nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

get at nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm get at giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của get at.

Từ điển Anh Việt

 • get at

  đạt tới, đến được, tới, đến; với tới được, lấy được, đến gần được

  kiếm được (tài liệu...); tìm ra, khám phá ra (sự thật...)

  hiểu, nắm được (ý...)

  I cannot get at his meaning: tôi không hiểu được ý hắn

  (thông tục) mua chuộc, hối lộ, đút lót

  to get at a witness: mua chuộc người làm chứng

  (thông tục) chế nhạo, giễu cợt (ai); công kích, tấn công (ai...)

  who are you getting at?: anh đang chế nhạo ai đấy? anh đang công kích ai đấy?, anh đang cố trộ ai đấy?; anh đang cố lừa ai đấy?

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • get at

  influence by corruption

  Similar:

  access: reach or gain access to

  How does one access the attic in this house?

  I cannot get to the T.V. antenna, even if I climb on the roof

  annoy: cause annoyance in; disturb, especially by minor irritations

  Mosquitoes buzzing in my ear really bothers me

  It irritates me that she never closes the door after she leaves

  Synonyms: rag, get to, bother, irritate, rile, nark, nettle, gravel, vex, chafe, devil