chafe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chafe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chafe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chafe.

Từ điển Anh Việt

 • chafe

  /tʃeif/

  * danh từ

  sự chà xát

  chỗ trầy da, chỗ phồng giộp lên (ở da)

  chỗ xơ ra (sợi dây)

  sự chọc tức, sự trêu tức; sự nổi cáu, sự nổi giận

  to be in a chafe: nổi cáu, nổi giận

  * ngoại động từ

  chà xát, xoa (tay cho nóng)

  làm trầy, làm phồng (da)

  cọ cho xơ ra (sợi dây)

  làm tức mình, làm bực dọc; chọc tức, trêu tức

  * nội động từ

  chà xát cọ

  trầy, phồng lên (da)

  xơ ra (dây)

  bực mình, cáu tiết, phát cáu, nổi giận

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chafe

  * kinh tế

  chà

  sự chà xát

  xát

  xước (gây thiệt hại cho hàng chở)

  * kỹ thuật

  cọ xát

  làm hỏng

  làm mòn

  mài mòn

  sự mài mòn

  xây dựng:

  làm mỏng

  y học:

  sự kích thích da

  cơ khí & công trình:

  xơ ra (dây)

  xước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chafe

  soreness and warmth caused by friction

  he had a nasty chafe on his knee

  become or make sore by or as if by rubbing

  Synonyms: gall, fret

  feel extreme irritation or anger

  He was chafing at her suggestion that he stay at home while she went on a vacation

  tear or wear off the skin or make sore by abrading

  This leash chafes the dog's neck

  Synonyms: excoriate

  warm by rubbing, as with the hands

  Similar:

  annoyance: anger produced by some annoying irritation

  Synonyms: vexation

  annoy: cause annoyance in; disturb, especially by minor irritations

  Mosquitoes buzzing in my ear really bothers me

  It irritates me that she never closes the door after she leaves

  Synonyms: rag, get to, bother, get at, irritate, rile, nark, nettle, gravel, vex, devil

  rub: cause friction

  my sweater scratches

  Synonyms: fray, fret, scratch