excoriate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

excoriate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm excoriate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của excoriate.

Từ điển Anh Việt

 • excoriate

  /eks'kɔ:rieit/

  * ngoại động từ

  làm tuột da, làm sầy da

  bóc, lột (da)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phê bình gắt gao, chỉ trích ai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • excoriate

  Similar:

  condemn: express strong disapproval of

  We condemn the racism in South Africa

  These ideas were reprobated

  Synonyms: reprobate, decry, objurgate

  chafe: tear or wear off the skin or make sore by abrading

  This leash chafes the dog's neck