chafer (strip) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chafer (strip) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chafer (strip) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chafer (strip).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chafer (strip)

    * kỹ thuật

    ô tô:

    vùng hông bánh xe (vè)