access nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access.

Từ điển Anh Việt

 • access

  /'ækses/

  * danh từ

  lối vào, cửa vào, đường vào

  sự đến gần, sự cho vào, sự lui tới; quyền đến gần, quyền lui tới

  easy of access: dễ đến gần, dễ lui tới

  difficult of access: khó đến gần, khó lui tới

  to have access to somebody: được gần gũi ai, được lui tới nhà ai

  sự dâng lên (nước triều)

  the access and recess of the sea: lúc triều lên và triều xuống ở biển

  cơn

  access of anger: cơn giận

  access of illness: cơn bệnh

  sự thêm vào, sự tăng lên

  access of wealth: sự giàu có thêm lên

 • access

  (Tech) truy cập, truy tìm, truy xuất-nhập, tồn thủ [TQ]; lối vào; tiếp cận; viết (vào)-đọc (ra), tồn thủ; tìm vào

 • access

  sự cho vào; (máy tính) lối vào nhận tin

  random a. thứ tự chọn ngẫu nhiên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • access

  * kinh tế

  lối đến

  sự thâm nhập

  tiếp cận

  * kỹ thuật

  cổng vào

  dữ liệu

  đường dẫn

  đường nhánh

  đường vào

  lối đi

  lối vào

  tiếp cận

  truy cập

  truy nhập

  truy xuất

  ô tô:

  cách đạt được

  sự tiến đến

  toán & tin:

  lối vào nhận tin

  sự cho vào

  sự truy cập

  sự truy nhập

  truy đạt

  xây dựng:

  lối vào, sự truy nhập

  sự dâng lên (triều)

  sự tiếp cận

  sự vào được

  giao thông & vận tải:

  sự dâng thủy triều

  cơ khí & công trình:

  sự đến gần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • access

  the right to obtain or make use of or take advantage of something (as services or membership)

  a way of entering or leaving

  he took a wrong turn on the access to the bridge

  Synonyms: approach

  a code (a series of characters or digits) that must be entered in some way (typed or dialed or spoken) to get the use of something (a telephone line or a computer or a local area network etc.)

  Synonyms: access code

  (computer science) the operation of reading or writing stored information

  Synonyms: memory access

  the act of approaching or entering

  he gained access to the building

  obtain or retrieve from a storage device; as of information on a computer

  reach or gain access to

  How does one access the attic in this house?

  I cannot get to the T.V. antenna, even if I climb on the roof

  Synonyms: get at

  Similar:

  entree: the right to enter

  Synonyms: accession, admission, admittance