access delay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access delay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access delay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access delay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access delay

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự trễ truy cập