accessory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessory.

Từ điển Anh Việt

 • accessory

  /æk'sesəri/ (accessary) /æk'sesəri/

  * danh từ, (thường) số nhiều

  đồ phụ tùng; vật phụ thuộc; đồ thêm vào

  (pháp lý) kẻ tòng phạm, kẻ a tòng, kẻ đồng loã

  * tính từ

  phụ, phụ vào, thêm vào

  (pháp lý) a tòng, đồng loã

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accessory

  * kinh tế

  đồ phụ tùng

  đồng loã

  đồng phạm

  kẻ tòng phạm

  phụ thuộc

  phụ vào

  thêm vào

  tòng phạm

  vật phụ thuộc

  vật thêm vào

  * kỹ thuật

  đồ gá

  đồng loã

  phụ kiện

  phụ thêm

  phụ tùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet