add-on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

add-on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm add-on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của add-on.

Từ điển Anh Việt

 • add-on

  (Tech) thiết bị thêm vào, phụ kiện, phụ tùng tăng cường; thêm vào, tăng năng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • add-on

  * kỹ thuật

  bổ sung

  chương trình phụ trợ

  phần bổ sung

  sự bổ sung

  thiết bị bổ sung

  thiết bị phụ trợ

  toán & tin:

  chương trình bổ sung

  phần mở rộng

  phần phụ trợ

  phần tăng cường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • add-on

  Similar:

  addition: a component that is added to something to improve it

  the addition of a bathroom was a major improvement

  the addition of cinnamon improved the flavor

  Synonyms: improver

  accessory: a supplementary component that improves capability

  Synonyms: appurtenance, supplement