add-on edit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

add-on edit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm add-on edit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của add-on edit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • add-on edit

    * kỹ thuật

    sự soạn thảo bổ sung