add-on block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

add-on block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm add-on block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của add-on block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • add-on block

    * kỹ thuật

    khối bổ sung