add-on software nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

add-on software nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm add-on software giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của add-on software.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • add-on software

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần mềm bổ sung

    phần mềm tăng cường