add-on card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

add-on card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm add-on card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của add-on card.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • add-on card

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thẻ bổ sung