appurtenance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appurtenance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appurtenance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appurtenance.

Từ điển Anh Việt

 • appurtenance

  /ə'pə:tinəns/

  * danh từ

  vật phụ thuộc

  (pháp lý) sự thuộc về

  (số nhiều) đồ phụ tùng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • appurtenance

  * kỹ thuật

  công trình phụ

  cơ khí & công trình:

  hạng mục phụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • appurtenance

  Similar:

  gear: equipment consisting of miscellaneous articles needed for a particular operation or sport etc.

  Synonyms: paraphernalia

  accessory: a supplementary component that improves capability

  Synonyms: supplement, add-on