gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear.

Từ điển Anh Việt

 • gear

  /giə/

  * danh từ

  cơ cấu, thiết bị, dụng cụ; đồ gá lắp, phụ tùng

  (kỹ thuật) bánh răng; sự truyền động bánh răng; số (ô tô...)

  to go into first gear: mở số một

  to change gear: sang số (ô tô...)

  in gear: khớp bánh răng; gài số

  out of gear: không khớp bánh răng; không gài số

  (hàng hải) thiết bị tàu thuỷ

  bộ yên cương ngựa

  đồ dùng, đồ đạc

  all one's worldly gear: tất cả những cái mà người ta có; tất cả của cải

  * ngoại động từ

  sang số (ô tô...)

  to gear up: lên số

  to gear down: xuống số

  lắp bánh (nhà máy, một ngành công nghiệp...) phục vụ (một nhà máy khác, một ngành khác, kế hoạch...)

  to gear agriculture to socialist construction: hướng công nghiệp phục vụ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa

  * nội động từ

  ăn khớp vào nhau (bánh răng)

  to gear up production

  đẩy mạnh sản xuất

 • gear

  (Tech) dụng cụ, thiết bị; hộp số

 • gear

  cơ cấu; (cơ cấu) truyền động

  bevel g. truyền động cônic

  control g. truyền động điều khiển

  landing g. khung (máy)

  sun-and-planet g. truyền động hành tinh

  worm g. truyền động trục vít

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gear

  * kỹ thuật

  bánh răng

  bộ dẫn động

  bộ dụng cụ

  bộ phận

  bộ truyền động

  cấu truyền động

  đồ gá

  dụng cụ

  hệ truyền động

  hộp chạy dao

  hộp số

  làm ăn khớp

  sự điều khiển

  thiết bị

  cơ khí & công trình:

  bánh khía răng xoắn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gear

  a toothed wheel that engages another toothed mechanism in order to change the speed or direction of transmitted motion

  Synonyms: gear wheel, geared wheel, cogwheel

  a mechanism for transmitting motion for some specific purpose (as the steering gear of a vehicle)

  Synonyms: gear mechanism

  equipment consisting of miscellaneous articles needed for a particular operation or sport etc.

  Synonyms: paraphernalia, appurtenance

  set the level or character of

  She pitched her speech to the teenagers in the audience

  Synonyms: pitch

  Similar:

  gearing: wheelwork consisting of a connected set of rotating gears by which force is transmitted or motion or torque is changed

  the fool got his tie caught in the geartrain

  Synonyms: geartrain, power train, train