geared nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geared nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geared giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geared.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • geared

  * kỹ thuật

  có răng

  được ăn khớp

  cơ khí & công trình:

  được khớp răng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • geared

  equipped with or connected by gears or having gears engaged

  Antonyms: ungeared

  Similar:

  gear: set the level or character of

  She pitched her speech to the teenagers in the audience

  Synonyms: pitch