geared power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geared power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geared power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geared power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geared power

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sức truyền động bánh răng