geared-scroll chuck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geared-scroll chuck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geared-scroll chuck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geared-scroll chuck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • geared-scroll chuck

  * kỹ thuật

  mâm cặp (kiểu) cam xoáy

  mâm cặp ba vấu

  cơ khí & công trình:

  mâm cặp (kiểu) rãnh xoay