pitch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch.

Từ điển Anh Việt

 • pitch

  /pitʃ/

  * danh từ

  hắc ín

  * ngoại động từ

  quét hắc ín, gắn bằng hắc ín

  * danh từ

  sự ném, sự liệng, sự tung, sự hất; sự lao xuống

  a headlong pitch from a rock: sự lao người từ một tảng đá xuống

  (thể dục,thể thao) cách ném bóng (crickê)

  sự lao lên lao xuống, sự chồm lên chồm xuống (của con tàu trong cơn bão)

  độ cao bay vọt lên (của chim ưng để lấy đà nhào xuống vồ mồi)

  độ cao (của giọng...)

  mức độ

  to come to such a pitch that...: đến mức độ là...

  anger is at its highest pitch: cơn giận đến cực độ

  độ dốc; độ dốc của mái nhà

  số hàng bày bán ở chợ

  chỗ ngồi thường lệ (của người bán hàng rong, người hát xẩm)

  (kỹ thuật) bước, bước răng

  screw pitch: bước đinh ốc

  * ngoại động từ

  cắm, dựng (lều, trại)

  to pitch tents: cắm lều, cắm trại

  cắm chặt, đóng chặt xuống (một chỗ nhất định)

  to pitch wickets: (thể dục,thể thao) cắm cột gôn (crickê)

  bày bán hàng ở chợ

  lát đá (một con đường)

  ném, liệng, tung, hất; liệng (một vật dẹt) vào đích

  to pitch the ball: ném bóng (chơi crickê)

  to pitch hay into the cart: hất cỏ khô lên xe bò

  (từ lóng) kể (chuyện...)

  (âm nhạc) lấy (giọng)

  to pitch one's voice higher: lấy giọng cao hơn

  (nghĩa bóng) diễn đạt (cái gì...) bằng một phong cách riêng

  * nội động từ

  cắm lều, cắm trại, dựng trại

  (+ on, into) lao vào, lao xuống, chồm lên chồm xuống (tàu bị bão...)

  to pitch in

  (thông tục) hăng hái, bắt tay vào việc

  to pitch into

  (thông tục) xông vào, tấn công vào dữ dội, xông vào đánh (ai) tới tấp

  đả kích kịch liệt; mắng mỏ chửi bới như tát nước vào mặt (ai)

  xông vào ăn lấy ăn để; ăn lấy ăn để (cái gì)

  to pitch upon

  ngẫu nhiên chọn đúng, tình cờ chọn đúng (cái gì, ai...); chọn hú hoạ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pitch

  * kinh tế

  khoảng cách

  lắc

  lời lẽ quảng cáo để chiêu hàng

  sự nhồi

  * kỹ thuật

  ăn khớp

  bước

  bước (răng)

  bước chia bánh răng

  bước đinh tán

  bước quấn dây

  bước răng

  bước ren

  cặp bánh xe

  độ cao

  độ cao (âm thanh)

  độ cao của âm

  độ chênh lệch dần

  độ dốc

  độ dốc mái

  độ nghiêng

  đối tiếp

  đường dốc

  góc nghiêng

  hắc ín

  hướng dốc

  khoảng cách

  lắc thẳng dọc

  lõi (gỗ)

  nhựa

  nhựa than đá

  mái dốc

  mật độ ghi

  mặt dốc

  mũi tên vòm

  sự chòng trành

  sự chúc

  sự lệch

  sườn dốc

  điện:

  âm độ

  góc nghiêng (của lá cánh)

  thanh độ

  giao thông & vận tải:

  bị lắc dọc

  bước dịch chuyển

  bước tán đinh

  góc chúc ngóc

  xây dựng:

  bước (cột)

  độ dốc (cầu thang)

  građien độ dốc

  khẩu độ (ngang)

  nhựa đường (cứng)

  nhựa PEC

  mặt ghiêng

  pec dầu mỏ

  toán & tin:

  bước ghi

  pitch

  vật lý:

  bước lỗ

  khoảng cách lỗ (ở rìa phim)

  cơ khí & công trình:

  bước rãnh/bước răng

  khoảng bước

  khoảng dài

  hóa học & vật liệu:

  dầu hắc ín

  phỗng rót than

  ô tô:

  độ bập bênh

  nơi đỗ xe

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pitch

  the property of sound that varies with variation in the frequency of vibration

  (baseball) the act of throwing a baseball by a pitcher to a batter

  Synonyms: delivery

  a vendor's position (especially on the sidewalk)

  he was employed to see that his paper's news pitches were not trespassed upon by rival vendors

  degree of deviation from a horizontal plane

  the roof had a steep pitch

  Synonyms: rake, slant

  any of various dark heavy viscid substances obtained as a residue

  Synonyms: tar

  a high approach shot in golf

  Synonyms: pitch shot

  an all-fours game in which the first card led is a trump

  Synonyms: auction pitch

  the action or manner of throwing something

  his pitch fell short and his hat landed on the floor

  fall or plunge forward

  She pitched over the railing of the balcony

  set to a certain pitch

  He pitched his voice very low

  erect and fasten

  pitch a tent

  Synonyms: set up

  hit (a golf ball) in a high arc with a backspin

  lead (a card) and establish the trump suit

  Similar:

  sales talk: promotion by means of an argument and demonstration

  Synonyms: sales pitch

  lurch: abrupt up-and-down motion (as caused by a ship or other conveyance)

  the pitching and tossing was quite exciting

  Synonyms: pitching

  flip: throw or toss with a light motion

  flip me the beachball

  toss me newspaper

  Synonyms: toss, sky

  lurch: move abruptly

  The ship suddenly lurched to the left

  Synonyms: shift

  peddle: sell or offer for sale from place to place

  Synonyms: monger, huckster, hawk, vend

  slope: be at an angle

  The terrain sloped down

  Synonyms: incline

  cant: heel over

  The tower is tilting

  The ceiling is slanting

  Synonyms: cant over, tilt, slant

  deliver: throw or hurl from the mound to the batter, as in baseball

  The pitcher delivered the ball

  gear: set the level or character of

  She pitched her speech to the teenagers in the audience