pitch-line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch-line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch-line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch-line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch-line

    * kỹ thuật

    đường răng cưa