pitch-screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch-screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch-screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch-screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch-screw

    * kỹ thuật

    khoảng răng vít