cant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cant.

Từ điển Anh Việt

 • cant

  /kænt/

  * danh từ

  sự nghiêng; độ nghiêng; mặt nghiêng

  the wall has a decided cant about it: bức tường trông nghiêng hẳn

  sự xô đẩy làm nghiêng

  * nội động từ

  nghiêng, xiên

  (hàng hải) xoay mũi, trở mũi; đi xiên (so với hướng đã định)

  * ngoại động từ

  làm nghiêng, lật nghiêng

  to cant a ccask: lật nghiêng một cái thùng

  to cant over: lật úp

  gọt hớt cạnh, gọt xiên cạnh, hớt nghiêng

  to cant off a corner: hớt cạnh

  đẩy sang bên; ném sang bên

  * danh từ

  lời giả dối, lời đạo đức giả, lời nói thớ lợ

  tiếng lóng nhà nghề; tiếng lóng

  thieves cant: tiếng lóng của bọn ăn cắp

  lời nói công thức, lời nói sáo; lời nói rỗng tuếch

  lời nói màu mè, lời nói điệu bộ; lời nói cường điệu

  * nội động từ

  nói giả dối, nói thớ lợ

  nói lóng

  nói sáo, nói công thức; nói rỗng tuếch

  nói màu mè

  * tính từ

  giả dối, đạo đức giả, thớ lợ (lời nói)

  lóng (tiếng nói)

  sáo, công thức; rỗng tuếch (lời nói)

  màu mè, điệu bộ, cường điệu (lời nói)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cant

  * kinh tế

  sự bán cả lô (một tài sản không chia phần)

  * kỹ thuật

  độ dốc

  độ nghiêng

  góc vát

  làm nghiêng

  lật nghiêng

  nghiêng

  mái dốc

  mặt nghiêng

  mặt vát

  sườn dốc

  sườn vòm

  vát

  vát góc

  giao thông & vận tải:

  đi nghiêng

  độ nghiêng đường ray

  trở mũi

  xoay mũi

  xây dựng:

  gỗ đẽo vuông vắn

  sự hớt cạnh

  sự lật nghiêng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cant

  insincere talk about religion or morals

  Synonyms: pious platitude

  heel over

  The tower is tilting

  The ceiling is slanting

  Synonyms: cant over, tilt, slant, pitch

  Similar:

  buzzword: stock phrases that have become nonsense through endless repetition

  bank: a slope in the turn of a road or track; the outside is higher than the inside in order to reduce the effects of centrifugal force

  Synonyms: camber

  slang: a characteristic language of a particular group (as among thieves)

  they don't speak our lingo

  Synonyms: jargon, lingo, argot, patois, vernacular

  bevel: two surfaces meeting at an angle different from 90 degrees

  Synonyms: chamfer