cantaloup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantaloup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantaloup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantaloup.

Từ điển Anh Việt

  • cantaloup

    /'kæntəlu:p/

    * danh từ

    (thực vật học) dưa đỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet