cantilever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever.

Từ điển Anh Việt

 • cantilever

  /'kæntili:və/

  * danh từ

  (kiến trúc) mút chìa đỡ bao lơn

 • cantilever

  (cơ học) dầm chìa, côngxon, giá đỡ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cantilever

  * kỹ thuật

  cần máy trục

  cánh

  cánh dầm

  côngxon

  dầm chìa

  dầm hẫng

  dầm treo

  giá chìa

  giá đỡ

  giá treo

  lá đỡ

  mái che

  mái đua

  ô văng

  thanh đỡ

  xà ngang

  cơ khí & công trình:

  cần (máy khoan)

  tay với cần cẩu

  xây dựng:

  hẫng

  nhịp hẫng

  mút thừa

  phần hẫng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cantilever

  projecting horizontal beam fixed at one end only

  project as a cantilever

  construct with girders and beams such that only one end is fixed

  Frank Lloyd Wright liked to cantilever his buildings