cantilevered quay wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilevered quay wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilevered quay wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilevered quay wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilevered quay wall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường bến tàu kiểu công xôn