cantilevered beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilevered beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilevered beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilevered beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilevered beam

    * kỹ thuật

    dầm có mút thừa

    dầm côngxon

    dầm hẫng