cantilever bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cantilever bridge

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cầu (dầm) côngxon

  cầu (dầm) hẫng

  cầu côngxon

  cầu côngxon chạy trên

  cầu dầm hẫng

  cầu hẫng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cantilever bridge

  bridge constructed of two cantilevers that meet in the middle