cantilever network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever network.

Từ điển Anh Việt

  • cantilever network

    (Tech) mạng chữ L