cantilever crossbar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever crossbar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever crossbar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever crossbar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever crossbar

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dầm nóc côngxon