cantilever support nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever support nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever support giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever support.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever support

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trụ côngxon