cantilever column nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever column nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever column giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever column.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever column

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cột có vai