cantilever-type drop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever-type drop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever-type drop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever-type drop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever-type drop

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bạc nước dạng côngxon

    thác nước kiểu công xôn