cantilever dimension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever dimension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever dimension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever dimension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever dimension

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ vương hẫng