cantilever crane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever crane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever crane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever crane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever crane

    * kỹ thuật

    cần trục cánh

    xây dựng:

    cần trục côngxon