cantilever scaffold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever scaffold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever scaffold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever scaffold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever scaffold

    * kỹ thuật

    giàn giáo treo