cantilever crib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever crib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever crib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever crib.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever crib

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giàn gỗ có neo